Kroki ku stabilizacji. Wymagania i wyzwania stojące przed Ukrainą na europejskim szlaku

Ukraina staje przed szeregiem wyzwań na swojej drodze do stabilizacji i integracji z Unią Europejską. Polska może stanowić dla niej inspirację i przykład, jak skutecznie przekształcić swoją gospodarkę, instytucje oraz relacje z UE. W Kijowie 19-20 czerwca 2024 r. odbyło się III Forum Odbudowy Ukrainy - PAIH "Integracja ? Gospodarka ? Partnerstwo". Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządów, ekspertów oraz biznesmenów z obu krajów. Uczestnicy dyskusji starali się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby powojenna odbudowa przebiegała efektywnie, a Ukraina mogła kierować się ku stabilizacji i modernizacji, stając się silnym członkiem UE.

Podczas III Forum Odbudowy Ukrainy – PAIH w Kijowie odbył się panel – "Integracja europejska drogą do modernizacji i odbudowy Ukrainy". Prowadzący dyskusję, Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Dariusz Szymczycha, poruszał kwestie przygotowań akcesyjnych ze strony administracji, możliwych konfliktów interesów w gospodarce oraz zmian, jakie powinny zajść w przemyśle Ukrainy w związku z akcesją. Podczas wystąpienia zwrócił także uwagę na to, co Ukraina może wnieść do Unii Europejskiej. Ważne jest spojrzenie na pozytywne aspekty integracji i korzyści, jakie mogą wyniknąć z tej współpracy. Aspekty są inspirujące: wzmocni konkurencyjność UE na globalnym rynku, wzmocni europejski przemysł dzięki swoim zdolnościom produkcyjnym, przyspieszy zieloną transformację, mając 9% światowych surowców krytycznych, podzieli się swoim potencjałem intelektualnym, wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe oraz powiększy wspólny rynek.

Polską drogą do Unii

Warto podkreślać te argumenty, ponieważ w ostatnim tygodniu czerwca Ukraina rozpocznie negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Istnieje wiele osób, które obawiają się skutków przystąpienia Ukrainy do UE. Jednakże te obawy przypominają te, które występowały w kilku krajach "starej Europy" przed akcesją Polski. Obawiano się polskiego hydraulika, pielęgniarki, rolnika, transportowca, cukru i mleka. Czy ktoś dzisiaj jeszcze o tym pamięta? Kwoty mleczne zostały zniesione, a Polska stała się przykładem korzystnego rozszerzenia dla wszystkich. Przez ostatnie 20 lat Unia Europejska i każde z jej państw członkowskich uległy zmianie. Podobnie będzie po akcesji Ukrainy. Choć proces ten potrwa kilka lat, to prawdopodobnie zmieni się system podejmowania decyzji w UE, zmodernizowane zostanie kilka unijnych polityk, a pojawią się nowe kierunki wspólnego działania. Co ważne, zmieniona Ukraina przystąpi do zmienionej Unii, co może przynieść korzyści Polsce. Ukraina, która dostosuje się do wymogów aquis communitaire, będzie lepszym partnerem niż Ukraina działająca według własnych standardów poza UE. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) promuje pozytywne podejście oparte na wspólnej szansie.

Poseł Paweł Kowal, Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą, podczas 16. Baltic Business Forum, zorganizowanego przez PUIG, zaznaczył, że relacje między Polską a Ukrainą powinny być postrzegane jako szansa. Zauważył, że potencjał Polski wynika zarówno z historii współpracy obu krajów, jak i z aspektów ekonomicznych. Poseł Kowal podkreślił, że modernizacja Ukrainy będzie możliwa głównie poprzez negocjacje dotyczące przystąpienia do UE. Polska zaoferuje Ukrainie wsparcie oparte na wspólnej historii, danych ekonomicznych oraz swoim doświadczeniu z akcesji do Unii Europejskiej.

Materiały promocyjny

W swoim przemówieniu do uczestników BBF, Iryna Wereszczuk, Wicepremier oraz Minister ds. Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy, podkreśliła znaczenie – Trójmorza jako kluczowego węzła geopolitycznego w Europie. Zaznaczyła, że długoterminowe bezpieczeństwo w regionie zależy od relacji polsko-ukraińskich, które są kluczowym elementem tego węzła. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy doskonale rozumieją tę sytuację, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny z Rosją. Wskazała również, że kluczem do stabilności geopolitycznej w Europie jest przystąpienie Ukrainy do UE i NATO, a żadna inna alternatywa nie jest możliwa.

Podczas swojego udziału w 16. BBF profesor Marek Belka zauważył, że Unia Europejska rozwija się poprzez wyzwania i kryzysy, które skłaniają poszczególne kraje do podporządkowania swoich interesów interesom wspólnoty. Ukraina stanowi bodziec do pozytywnych zmian w UE, również w obszarze rolnictwa i produkcji spożywczej. Politycznie, przystąpienie Ukrainy do UE oznaczałoby przesunięcie centrum grawitacyjnego na wschód, co umożliwiłoby Polsce wykazanie swojej kompetencji w obszarze wschodnim.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zauważa, że od 24 lutego 2022 roku w Polsce zarejestrowano ponad 8000 spółek, których właścicielami są obywatele Ukrainy lub ukraińskie firmy. Uciekinierzy, głównie kobiety uciekające przed wojną, założyły także 50 000 jednoosobowych działalności gospodarczych, które często zatrudniają kilka osób. Ten nowy ukraiński biznes działa w Polsce zgodnie z prawem europejskim i zasadami europejskiego rynku. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspiera tych przedsiębiorców i wierzy, że mogą oni być ambasadorami UE na Ukrainie, pomagając jednocześnie w odbudowie kraju. Polska stała się dla nich nie tylko miejscem spokoju po zniszczeniach spowodowanych rosyjską agresją, ale także miejscem, gdzie uczą się działalności w ramach Unii Europejskiej. Jak podkreśla Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, ci przedsiębiorcy przypominają Polaków sprzed dwudziestu kilku lat - są ambitni, innowacyjni, pracowici i konkurencyjni.

PUIG organizuje cykl konferencji "Miasto przestrzeń dla biznesu. Synergie dla odbudowy Ukrainy", które promują dobre praktyki wsparcia ukraińskich przedsiębiorców przez polskie samorządy. Najbliższa konferencja odbędzie się we wrześniu w Łodzi.

Materiał promocyjny Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej.